Vodácky klub
Pozemné Stavby Bratislava
Lodenica sa nachádza na pravom brehu Dunaja, oproti Eurovei, na riečnom kilometri 1868.
Hlavnou činnosťou klubu je splavovanie slovenských a zahraničných riek
spojené s pobytom v prírode a utužovanie kamarátskych vzťahov.
kalendár
kalendár splavov a akcií
história
história lodenice od roku 1967
lodenica v roku 1970 Neďaleko bratislavského Starého mosta boli v roku 1970 odovzdané do užívania lodenice (ako náhradu za asanovanú klasicistickú lodenicu Bratislavského veslárskeho klubu pod Aušpicom (BVK), ktorú museli bratislavskí vodáci obetovať pri výstavbe Mosta SNP).

Investorom výstavby bola Mestská správa komunikácií, ktorá 20. septembra 1967 odovzdala objednávku a projektovú dokumentáciu (spracovanú podľa projektu Ing. Pinkalského) Pozemným stavbám Bratislava.

Projekt predstavoval výstavbu dvoch samostatných lodeníc s areálmi, ktoré by umožňovali všestranné športové a kultúrno-spoločenské vyžitie vyznávačom vodných športov. Prvá lodenica bola postavená ako spoločný objekt vodákov Spartaka Kablo Bratislava a Telovýchovnej jednoty Pozemné stavby Bratislava. Druhá lodenica bola vybudovaná pre vodákov vtedajšej Červenej hviezdy Bratislava. Lodenice stavali v rámci odborného výcviku najmä učni Pozemných stavieb, preto práce trvali takmer dva roky. Ústredný výbor Slovenskej telovýchovnej organizácie poveril 30. novembra 1970 Mestský výbor STO, odovzdať lodenicu do správy VÚKI Bratislava s podmienkou, že VÚKI zabezpečí užívanie lodenice aj vodákom TJ Pozemné stavby, ktorá bude prispievať alikvotnou čiastkou na spoločné náklady spojené s prevádzkou. Pozemné stavby Bratislava, ako najväčší stavebný podnik v tej dobe, zamestnávali okolo osem tisíc pracovníkov a vo vlastnom odbornom učilišti pripravovali odborníkov pre rôzne profesie v stavebníctve. Vychovávatelia a cvičitelia sa snažili zapojiť učňovský dorast do telovýchovnej aktivity v rôznych športových odvetviach (bratia Vachunovci, J. Kvaššay, a ďalší). Títo telovýchovní pracovníci predchnutí láskou k športu dali podnet vedeniu podniku na založenie TJ, ktorá by umožnila všetkým mladým zamestnancom PS využívať voľný čas vhodnou športovou činnosťou. Telovýchovná jednota Pozemné stavby bola založená 4. októbra 1962. Predsedom sa stal obchodný námestník Z. Schwarz a tajomníkom J. Kvaššay. Telovýchovná jednota evidovala 800 členov a popri viacerých druhoch športov bol založený aj vodácky oddiel, najmä preto, že družobné české učilište pozývalo bratislavských učňov na spoločné splavy českých riek.

Michal Šebo
(*1921 – †2009)
dlhoročný funkcionár TJ PS, zakladateľ a dlhoročný predseda oddielu vodnej turistiky
spomínal na začiatky svojho pôsobenia takto

fotka Michal Šebo „Ako aktívneho a skúseného vodáka ma poverili vedením novozaloženého vodáckeho oddielu. Začiatky boli veľmi ťažké – robte vodácky šport bez domovskej lodenice, potrebného vybavenia a výstroja! Učilište malo niekoľko lodí ktoré skladovalo vo svojom objekte, ale ich presun k vode bol dosť zložitý. Požiadali sme teda výbor Vodáckeho oddielu Spartak Kablo o povolenie umiestniť v areáli lodenice BVK plechový prístrešok so stojanmi na lode. Výbor súhlasil, ale stále sme mali pocit, že sme na príťaž.

Až pri výstavbe novej lodenice na Klokočovej ulici sme za účasť na jej budovaní získali časť budovy, v ktorej sídlime od roku 1970. Po odovzdaní lodenice sme museli riešiť nové, ale priznám sa príjemnejšie problémy – upravili sme areál, volejbalové ihrisko, nakúpili zariadenie a vybavenie lodenice – skrinky, lode, pádla, plávacie vesty, stany a spacie vaky. Keďže sme nemali dosť prostriedkov na nákup drahých pretekárskych lodí (a ani dostatok dorastu), zamerali sme našu činnosť na rekreačnú vodnú turistiku, ktorej sa venujeme už dvadsaťpäť rokov.

Za toto obdobie sme splavili viac ako 600 000 kilometrov na rôznych riekach Slovenska, Moravy, Česka, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Bulharska, Rumunska, bývalej Juhoslávie, Švajčiarska, Švédska, Nórska, Talianska a Anglicka. Hoci je to iba enumeratívne vymenované a znie to štatisticky sucho, predstavujú tieto štáty a splavené kilometre jedinečné možnosti spoznávať iné krajiny, ľudí a nové priateľstvá pre všetkých našich vodákov. Tisícky kilometrov odpádlovaných pod páliacim slnkom, v búrkach a nečase, zoceľujú nielen telá, ale i duše vodákov, utužujú priateľstvá a vodácku spolupatričnosť. Žiaľ, náš podnik zanikol, a tak sme stratili dlhoročného sponzora našich akcií. Priestory lodenice zatiaľ pre našich priemerne šesťdesiat členov postačujú. Naďalej sa venujeme vodnej turistike, hoci by sme radi z našich detí vychovali aj úspešných pretekárov, ak nám to umožní súčasná situácia. Pre veľa našich členov je naša lodenica druhým domovom, kde máme možnosť športového, ale aj spoločenského vyžitia, utuženia priateľských vzťahov a styk s vodáckou pospolitosťou..."

Zakladajúci členovia OVT TJ PS
Michal Šebo, Ľudovít Šebo, MUDr. František Kolačný, Mgr. Miroslav Pecho, Emília Pechová, Ing. Oto Došek, Tomáš Vyskočil, Vilma Vyskočilová, Františka Šebová, Ing. Ladislav Vannay, Ladislav Neumann, arch. stav. Jozef Kovačík, Emília Gallová, Ing. Anton Šilhánek, Karol Havlín, Pavol Klvač, Gejza Janda, Jozef Petrovič
 
 
1. Michal Šebo (*1921 – †2009),
vodáctvu sa venoval od r. 1938, začínal v 4. oddieli vodných skautov KSTL, pôsobil v OAP, v Dunajklube, Sokole NV Bratislava, Spartaku Kablo a inicioval založenie OVT TJ PS, ktorého predsedom bol od jeho založenia, až do výročného zhromaždenia konaného v roku 2005.
Na obrázku – zľava Ing. Oto Došek a Michal Šebo s manželkou Betkou na oslave Miškových 80. narodenín
zakladajúci členovia OVT TJ PS
2. Ľudovít Šebo (*1931 – †2013),
vodáctvu sa venoval od r. 1942, v KSTL ako hosť, neskôr bol členom Dunajklubu, Sokola NV Bratislava, Spartaka Kablo a v OVT TJ PS, pracoval ako člen výboru klubu pre vodnú a pešiu turistiku.
Na obrázku – zľava Lajo Šebo, za ním František Ščipák, RNDr. Kamila Bacigálová, Ing. Terka Šebová, Gejza Janda a Emília Galová v roku 2005 na oslave 35. výročia založenia OVT TJ PS
zakladajúci členovia OVT TJ PS
3. MUDr. František Kolačný (*1911 – †1997),
začínal v SVK na Aušpici, do OVT TJ PS ho priviedol Jozef Petrovič
4. Mgr. Miroslav Pecho (*1938),
vodáctvu sa venuje od r. 1953, začínal v martinskom DTO Sokol, neskôr bol členom OUŠ PZ Martin, Dukla ŽTO, Dukla Pardubice a v OVT TJ PS, v súčasnosti pracuje ako predseda klubu.
Na obrázku – zľava Lajo Šebo, Michal Šebo, Gejza Janda a Mgr. Miroslav Pecho v roku 2005
zakladajúci členovia OVT TJ PS
5. Ing. Oto Došek (*1924 – †2006),
vodáctvu sa venoval od r. 1953, bol členom TJ Devín od r. 1951, od r. 1952 v TJ Tatran Karlova Ves, do OVT TJ PS ho priviedol Ing. Poláčik.
6. Tomáš Vyskočil (*1921 – †1992),
vodáctvu sa venoval od r. 1970 v OVT TJ PS, pracoval ako člen výboru klubu – finančný hospodár.
Na obrázku Tomáš Vyskočil
zakladajúci členovia OVT TJ PS
7. Vilma Vyskočilová (*1923),
vodáctvu sa venovala v OVT TJ PS od r. 1970 do manželovej smrti v r. 1992.
Na obrázku – Vilma Vyskočilová a Tomáš Vyskočil
zakladajúci členovia OVT TJ PS
8. Františka Šebová – Betka (*1923),
vodáctvu sa venovala od r. 1945 v Dunajklube, od r. 1970 členka OVT TJ PS
9. Emília Pechová (*1940),
vodáctvu sa venuje od r. 1963, od r. 1970 členka OVT TJ PS
Na obrázku – Mgr. Miroslav Pecho s manželkou Emíliou na dovolenkovom splave v roku 2005
zakladajúci členovia OVT TJ PS
10. Ing. Ladislav Vannay (*1937 – †1996),
vodáctvu sa venoval od r. 1970 v OVT TJ PS.
11. Ladislav Neumann (*1937 – †1988),
vodáctvu sa venoval v OU PS, od r. 1970 v OVT TJ PS, pracoval ako člen výboru klubu.
12. arch. stav. Jozef Kovačík (*1914 – †1999),
v telovýchove bol činný od r. 1926 v RTJ Bratislava, vodáctvu sa venoval od r. 1928, začínal ako kajakár v KSTL za Slovenského štátu, po 1945 v Sokole NV Bratislava, DŠO, v ČSTV pôsobil v rôznych funkciách – krajský inštruktor v jachtingu, tréner I. triedy, ústredný a medzinárodný rozhodca vodného motorizmu, predseda sekcie slovenského jachtingu, člen OVT TJ PS od r. 1970.
13. Emília Gallová (*1926 – †2010),
vodáctvu sa venovala od r. 1970, do členstva v OVT TJ PS ju priviedol Jozef Kovačík.
Na obrázku Emília Gallová na oslave 30. výročia založenia OVT TJ PS v roku 2000.
zakladajúci členovia OVT TJ PS
14. Ing. Anton Šilhánek (*1927),
vodáctvu sa venuje od roku 1939 ako motorista, do OVT TJ PS ho priviedol Michal Šebo v r. 1970, pracoval ako člen výboru klubu.
15. Karol Havlín (*1938 – †1993),
vodáctvu sa venoval od r. 1965 až do svojej nečakanej smrti na vode v r. 1993, členom OVT TJ PS od r. 1970, venoval sa stavbe laminátových lodí, pracoval ako člen výboru klubu – hospodár lodenice.
Na obrázku Karol Havlín
zakladajúci členovia OVT TJ PS
16. Pavol Klvač (*1936),
vodáctvu sa venuje od r. 1951 (Tatran Karlova Ves), neskôr vodnej turistike v lodenici CHZJD Vlčie hrdlo, člen OVT TJ PS od r. 1970, r. 1981 splavil ako prvý slovenský a klubový vodák celú TID, v r. 1984 s dcérou Danielou tento výkon zopakoval, držiteľ troch Zlatých odznakov TID.
Na obrázku zľava – Ing. Janka Brázdilíková, Pavol Klvač, Ing. Oľga Valentová, Jana Pechová a Katarína Tillerová na oslave 30. výročia založenia OVT TJ PS
zakladajúci členovia OVT TJ PS
17. Gejza Janda (*1932),
venuje sa vodnému motorizmu od r. 1970 v OVT TJ PS, pracoval aj ako člen výboru klubu.
Na obrázku zľava – Michal Šebo, Gejza Janda a Lajo Šebo
zakladajúci členovia OVT TJ PS
18. Jozef Petrovič (*1921),
vodáctvu sa venuje od r. 1939, bol členom, trénerom a hospodárom SVK Bratislava, inicioval s Michalom Šebom založenie OVT TJ PS.
Mgr. Miroslav Pecho
(*1938 – †2021)
od r. 2009 do r.2013 predseda
Oddielu vodnej turistiky Pozemné stavby Bratislava

Miroslav Pecho Mirko sa narodil v malebnej obci Lúčky, ako najmladší zo šiestich súrodencov. Vyučil sa za zlievača v Odbornom učilišti štátnych pracovných záloh v Martine. Fyzickej práce sa nikdy nebál, rád prijal akúkoľvek výzvu. V učilišti absolvoval parašutistický výcvik a kurz vedenia bezmotorového lietania. A potom sa prihlásil na Vojenské ženijné technické učilište. Tu objavil celoživotnú lásku k vode a vodáckemu športu. V armáde vykonával rôzne technické a veliteľské a pedagogické funkcie. Mirko bol človek úprimný, priamočiary a verný svojim zásadám. V roku 1970 bol z armády prepustený pre svoje postoje k vstupu Sovietskych vojsk do našej republiky. Napriek tomu, že ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore výchova a vzdelávanie dospelých, túto prácu vykonávať nemohol. Ale Mirko sa nevzdal. Priazeň ľudí si získaval ľudským prístupom a svojou dobrosrdečnosťou a veselosťou. Pracoval s nasadením, láskou, poctivo. Od mladosti sa snažil byť osožný našej spoločnosti, svojej vlasti, vždy ochotný pomôcť. Aktívne pracoval v Československom zväze telesnej výchovy a vo Zväzarme, vykonával funkciu predsedu Zväzu vodáctva a pobytu v prírode SR. Po zmene režimu, bol politicky rehabilitovaný a pracoval na Ministerstve obrany ako vedúci oddelenia. Svoj čas venoval aj Združeniu vojenskej obrody Slovenska, kde bol aj ocenený Uznaním za činy a podporu demokracie. Mirko bol človek aktívny, náročný k sebe i k ostatným, rád prekonával prekážky. V mladosti reprezentoval DUKLU Pardubice v kanoistike. Láska k vodáctvu a aj priateľstvám, ktoré pri ňom vznikali ho sprevádzala do vysokého veku. Ešte ako sedemdesiatnik s partiou kamarátov z oddielu Pozemné stavby, či Dunaj klubu, často s manželkou na háčiku, splavil stovky kilometrov na slovenských a českých riekach. Kto ste ho poznali, isto viete, že vedel ľudí pre dobrú vec „zdvihnúť zo stoličky“, možno aj preto mal dôveru kamarátov ako predseda klubu. Svoju celoživotnú lásku, neskôr manželku Milku, spoznal na zábave. Ako rád rozprával svojim dcéram, že keď videl ich maminku, hneď jej povedal, že bude jeho žena. Ich šťastné a láskyplné manželstvo uzavreli pred 58 rokmi. Ako sa hovorí, spolu v dobrom aj zlom. Narodili sa im 2 dcéry Mirka a Janka. Svoju rodinu mal nadovšetko rád. Svojim dvom dcéram a neskôr aj vnukom vštepoval svoje zásady: čestnosť, spravodlivosť, slušnosť, lásku k vodáckemu športu i prírode. Veľa času prežil v kruhu rodiny aj na chalupe v rodnej dedine manželky v Dojči.

Ing. Dušan Vrabec
súčasný predseda
Oddielu vodnej turistiky Pozemné stavby Bratislava
súčasný predseda
galéria
Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Taliansko, Anglicko, Fínsko, Grécko
kronika
knižná kronika zaznamenávajúca históriu klubu Pozemné stavby Bratislava
Klubovú kroniku v knižnej podobe
začal spracovávať v roku 1974 František Keim – Gandy (*1924 – †2003)

v úvode prvého dielu napísal

„Roky rýchlo utekajú a na každú vodácku sezónu zostanú neskôr len spomienky. Ale dobre vieme, že tieto rokmi vyblednú... Fotografie a fejtónové príspevky členov lodenice, zozbierané a spracované kronikárom však zachytia aj pre tých, čo prídu po nás, čriepky z nášho športového a spoločenského spolužitia, z toho, ako sa mení doba a ako ju meníme my…“


Kronikár Gandy celkovo spracoval štyri diely lodeničnej knižnej kroniky. Piaty a šiesty diel spracovali RNDr. Kamila Bacigálová a Gustáv Mates. Siedmy až štrnásty diel Mgr. Peter Nevolný. Ďalšie lodeničné udalosti sú už spracovávané v digitálnej podobe viacerými členmi lodenice.
kontakt
Oddiel Vodnej Turistiky Pozemné Stavby Bratislava, Klokočová 1, Bratislava 851 01, Slovenksko
Email: ovtpsba@gmail.com
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Vrabec (predseda oddielu), tel.č.: 0905/945496
logo